Sanayi İşbirliğinde Güven, Adalet ve Gizlilik Esas Olacak!

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Detaylar Haberimizde.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik kapsamında artık sanayi iş birliği projeleri ihalelerinde saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenilirlik, gizlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması esas olacak. 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, sanayi iş birliği projeleri ihalelerinde, saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenilirlik, gizlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması esas olacak.

Fiyat Dışı Unsurlar da Değerlendirmeye Alınacak

İhalelerde, fiyatın yanı sıra, işletme ve bakım maliyeti, verimlilik, kalite, teknik üstünlükler, sanayi ve teknoloji katılımı yükümlülükleri gibi fiyat dışı unsurlar da değerlendirmeye alınacak. Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemeyecek.

Tek Aday İmkanı

İdareler, yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde, aday veya istekli sayı sınırı aranmaksızın, açık ihale veya belirli istekliler arasında ihale usulü uygulayacak. Ancak idareler, stratejik öncelikler, ulusal menfaat, teknolojik birikimin tek bir yerde olması, özgün niteliği ve yüksek teknolojisi nedeniyle özel uzmanlık gerektirmesi veya standardizasyonun sağlanması gerekçeleriyle tek adaydan da teklif alabilecek.

Tedarik Grubu Kurulacak

İdarenin sanayi iş birliği projeleri uygulamaya karar vermesini takiben, idare bünyesinde proje konusu işle ilgili, teknik yeterliliği haiz, idarenin belirleyeceği nitelikte ve sayıda kişilerden oluşan tedarik grubu kurulacak. 

Sanayi iş birliği projeleri kapsamında uygulanacak ihale usulü, projenin kapsamına ve proje konusu işin özelliklerine uygun şekilde tedarik grubu tarafından belirlenecek ve ihale usulüne ilişkin gerekçelerle birlikte ihale yetkilisinin onayına sunulacak.

Öte yandan yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı yapılmış ihalelere, ilanın yapıldığı tarihte yürürlükteki ilgili yönetmelik uygulanacak.

Kategoriler Üçe Ayrılacak

Yüklenici, yükümlülüklerini sanayi ve teknoloji katılımı kategorileri kapsamında yerine getirecek ve kategoriler A, B ve C olmak üzere üçe ayrılacak.

  1. Kategori A-Yerti Katkı: Tedarik sözleşmesi kapsamında yurtiçindeki şirketler ile kurum ve kuruluşlar tarafından yurtiçinde gerçekleştirilen faaliyetleri içerecek.
  2. Kategori B-Teknolojik İşbirliği: Kategori A faaliyetleriyle ilgili olarak yapılacaklar hariç, bakanlık tarafından belirlenen alanlarda, sanayileşme, yerlileşme ve ticarileşme amacıyla yurtiçindeki şirketler, kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek Ar-Ge, tasarım, üretim, yazılım geliştirme, test ve benzeri çalışmalara/faaliyetlere ve akademik çalışmalara sağlanacak altyapı, donanım, yazılım, hizmet, bilgi, doküman, eğitim, fikri ve sınai mülkiyet hakkı, sertifikasyon, finansal ve benzeri destekleri kapsayacak. 
  3. Kategori C–İhracat: Tedarik sözleşmesi kapsamında tedarik edilen mal, hizmet veya yapım işinin veya bakanlık tarafından belirlenen alanlardaki mal, hizmet veya yapım işinin ihracatı yer alacak.

Yüzde 6 Oranında Ceza

Kategori-A, Kategori-B, Kategori-C, yan sanayi iş payı ve KOBİ iş payı yükümlülüklerinin sanayi ve teknoloji katılımı sözleşmesinde belirtilen süre ve şartlarda yerine getirilmemesi halinde, yerine getirilmeyen yükümlülüğün yüzde 6’sı oranında ceza uygulanacak.

Yüklenici, sanayi ve teknoloji katılımı yükümlülüklerini yerine getirirken idare ve bakanlığa ilave herhangi bir mali yük getirmeyecek. 

Sanayi ve teknoloji katılımı esaslarının kayıtsız şartsız kabul edilmesi ve söz konusu esaslardaki her bir kategoriye ilişkin belirlenen asgari yükümlülük oranlarının sağlanması zorunlu olacak. 

Teminat Mektubu Bakanlığa Sunulacak

Yüklenici, sanayi ve teknoloji katılımı sözleşmesi kapsamında yükümlülüğünün yüzde 6’sı oranında ve yükümlülük süresinin tamamlanmasından itibaren en az bir yıl süreyle geçerli olan teminat mektubunu bakanlığa sunacak.

Sanayi ve teknoloji katılımı faaliyetlerinin kredilendirilmesi, bu yükümlülüklerinin gerçekleşme durumunu belirten raporunun bakanlığa sunulmasını ve değerlendirilmesini müteakip yapılacak.

İTO kaynaklı haberimizi tüm okurlarımızın ilgi ve bilgisine sunuyoruz.

Yorum Ekle

Ad Soyad *
E-mail * (Gravatar resminiz görünecek)
Web
KalınYatayAltı ÇiziliAlıntı
  •   Yorum  
  •   Önizle  
Yükleniyor