Sanayi Odaklı Turquality Programı Hizmet Sektörlerine de Açılıyor!

Şimdiye kadar sadece sanayi markalarını destekleyen Turquality, hizmet sektörlerine de açılıyor. Hizmet sektörlerinden sadece gastronomiyi destekleyen program Resmi Gazete'de yayımlanan kararla "döviz kazandırıcı hizmet sektörleri" de Turquality kapsamına aldı. Detaylar haberimizde..

Şimdiye kadar sadece sanayi markalarını destekleyen Turquality, hizmet sektörlerine de açılıyor. Hizmet sektörlerinden sadece gastronomiyi destekleyen program Resmi Gazete'de yayımlanan kararla "döviz kazandırıcı hizmet sektörleri" de Turquality kapsamına aldı.

Uzun zamandır Turquality kapsamına girmek isteyen hizmet sektörü markaları için de gerekli düzenlemeler yapıldı. Artık hizmet sektörünün döviz kazandıran tüm sektörleri bu desteklerden yararlanabilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar neticesinde Hizmet Sektörü Turquality Komitesi kurulacak. Bu komite kapsama alınacaklara karar verecek. Komitenin sekretaryasını bakanlık yürütecek. Ayrıca TİM'in de içinde yer alacağı bir çalışma grubu kurulacak. Bunun için komite oluşturulacak. Destek miktarları belirlendi.

Desteklenecek Faaliyetler

I - İşbirliği Kuruluşlarının Desteklenmesi:

 • MADDE 10 — (1) İşbirliği kuruluşlarının (...) yurt dışı pazarlarda reklam, tanıtım ve pazarlama harcamaları, danışmanlık giderleri ve pazar araştırması çalışması ve raporlara ilişkin giderler;

a) TİM ve iştigal ettiği sektörü tek başına temsil eden Birlikler için %80 oranında ve proje başına yıllık en fazla 500.000 dolar,
b) Birden fazla sektörü temsil eden Birlikler için %80 oranında ve proje başına yıllık en fazla 25O. OOO dolar,
c) Diğer İşbirliği Kuruluşları için %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 dolar desteklenir. (2) Birden fazla Birlik tarafından oluşturulan ve destek kapsamına alınan projeler, Birlik başına 25O.OOO dolar desteklenir.

II- Hizmet Sektörü Marka Destek Programı Kapsamına Alınan Yararlanıcıların Desteklenmesi:

 • MADDE 11- (1) Yararlanıcıların, Bakanlık tarafından Marka Destek Programı kapsamına alındığı tarihten sonra;

a) Ürün ve hizmet tesciline ilişkin harcamaları ile destek kapsamına alınan markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 dolar,
b) Destek kapsamına alınan markalı ürün/ hizmetleriyle ilgili olarak hedef Pazar olarak belirledikleri ve Bakanlıkça onaylanan ülkelere ilişkin olarak gerçekleştirdikleri reklam, tanıtım ve pazarlama harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 4OO.OOO dolar,
c) Hedef pazar olarak belirledikleri ve Bakanlıkça onaylanan ülkelerde destek kapsamına alınan markalı ürün/hizmetleriyle ilgili olarak açtıkları yurtdışı birimlere ilişkin:

 1. 1) Brüt kira (depo için ardiye gideri, vergi/ resim harç dahil), belediye giderleri, anılan birimlerin kiralanmasına yönelik uygun mahal araştırması ve komisyon harcamaları ile hukuki danışmanlık giderleri, %50 ve yıllık en fazla 600.000 dolar,
 2. 2) Kiralanan birimin konsept mimari çalışma ve kurulum dekorasyon/ teknik donanım giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 300.000 dolar,

ç) Hedef pazar olarak belirledikleri ve Bakanlıkça onaylanan ülkelerde faaliyet gösteren ve farklı markaların satıldığı teşhir mekanı (showroom) büyük mağazalar (department store) marketlerde destek kapsamına alınan markalı ürün/ hizmetleriyle ilgili olarak kiraladıkları reyon, raf, dekorasyonlu köşe (shop in shop), kiosk, stand (floor display) vb. tahsis edilmiş satış alanlarına ilişkin brüt kira (vergi resim harç dahil), belediye giderleri, komisyon, konsept mimari çalışmalar harcamaları ile anılan birimlerin kiralanmasına yönelik uygun mahal araştırması ile hukuki danışmanlık giderleri ve bu birimlere ilişkin kurulum/dekorasyon giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 dolar,
d) Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabi1mes ve yurt dışı birim açılışı ve işletilmesini teminen gerçekleştirilen kalite, hijyen, çevre belgeleri, ilgili ruhsat ve izinler ile bir ülke pazarına girişte zorunlu olarak aranan veya pazara girişte avantaj sağlayan belge/sertifi kalara ilişkin eğitim, danışmanlık dahil her türlü belgelendirme giderleri, %50 oranında ve belge başına en fazla 50.000 dolar,
e) Destek kapsamına alınan markaları ile 1gili olarak franchise vermeleri halinde, franchising sistemi ile yurt dışında açılacak ve faaliyete geçirilecek yıllık en fazla 10 adet mağaza/ konaklama tesisi/klinik/kafe/lokantaya ilişkin;

 1. Kira giderleri %50 oranında ve anılan birimlerin her biri için en fazla iki yıl süresince ve birim başına yıllık en fazla 5O.OOO dolar,
 2. Kurulum dekorasyon teknik donanım harcamaları, %50 oranında ve birim başına en fazla 5OOOO dolar, f) Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırmak üzere alacakları danışmanlık faaliyetlerine ilişkin giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 3OO.OOO dolar,

g) Destek kapsamına alınan markalı ürün/ hizmetleriyle ilgili, kendisi ve/veya harcama yetkisi verilen şirket/kuruluş tarafından istihdam edilen aşçı/ şef, yazılımcı, mühendis/ sağlık kuruluşları için tercüman istihdamına yönelik giderleri, aynı anda azami 3 kişi için %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 dolar,

 1. Pazar araştırması çalışması ve raporlama ilişkin giderleri, veri madenciliği/veri izleme/ değerlendirme faaliyetleri ile mali ve hukuki raporlar da dahil olmak üzere %50 oranında ve yıllık en fazla 100. 000 dolar, desteklenir.
 2. Yararlanıcıların bu maddenin birinci fıkrasında düzenlenen desteklerden yararlanabilmesi için; kapsamdaki markalarına ve ilgili destek dönemine ilişkin olarak, Bakanlık tarafından yetkilendirilen danışmanlık şirketlerince gerçekleştirilecek Gelişim Yol Haritası çalışmasını yaptırmaları zorunludur. Yararlanıcıların bu fıkra uyarınca yaptığı harcamalar, ilgili destek dönemi için en fazla 2OO.OOO dolar ve %75 oranında desteklenir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir

III- TURQUALJTY© Destek Programı Kapsamına Alınan Yararlanıcıların Desteklenmesi

 • MADDE 12 - (1) TURQUALITY® Komitesi tarafından TURQUALITY® destek programı kapsamına alınan yararlanıcıların;

a) Ürün ve hizmet tesciline ilişkin harcamaları ile TURQUALITY® Sertifi kasını haiz markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri,
b) Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesi ve yurtdışı birim açılışı ve işletilmesini teminen gerçekleştirilen; kalite, hijyen, çevre belgeleri, ilgili ruhsat ve izinler ile’ bir ülke pazarına girişte zorunlu olarak aranan veya pazara girişte avantaj sağlayan belge/ sertifi kalara ilişkin eğitim, danışmanlık dahil her türlü belgelendirme giderleri,
c) TURQUALITY® Sertifi kasını haiz markalı ürün/ hizmetleriyle ilgili, kendisi ve/veya harcama yetkisi verilen şirket/kuruluş tarafından aynı anda istihdam edilen en fazla 5 adet aşçı/şef, yazılımcı, mühendis/sağlık kuruluşları için tercüman istihdamına yönelik giderleri
ç) TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürün / hizmetleriyle ilgili olarak hedef pazar olarak belirledikleri ve Bakanlıkça onaylanan ülkelere ilişkin olarak gerçekleştirdikleri reklam, tanıtım ve pazarlama harcamaları,
d) Hedef pazar olarak belirledikleri ve Bakanlıkça onaylanan ülkelerde, TURQUALITY® Sertifi kasını haiz markalı ürün/hizmetleriyle ilgili olarak;

1- Açtıkları, aynı anda azami 50 adet mağaza / konaklama tesisi /klinik /eğitim merkezi/ lokanta kafeye ilişkin

 • i) Brüt kira (depo için ardiye gideri, vergi/resim/ harç dahil), belediye giderleri, anılan birimlerin kiralanmasına yönelik uygun mahal araştırması ve komisyon harcamaları ile hukuki danışmanlık giderleri,
 • ii) Kiralanan birimin konsept mimari çalışma ve kurulum/ dekorasyon teknik donanım harcamaları, yurt dışı birim başına azami 2OOOOO dolar,

2- Açtıkları ön tanı merkezi, ofi s, depo, showroom, satış sonrası servis hizmeti veren birimler ile farklı markaların satıldığı teşhir mekanı (showroom)/ büyük mağazalar (department store)/ marketlerde kiraladıkları reyon, raf, dekorasyonlu köşe (shop in shop), kiosk, stand (floor display) vb. tahsis edilmiş satış alanlarına ilişkin;

 •  i) Brüt Kira (depo için ardiye gideri, vergi/resim/ harç dahil), belediye giderleri, anılan birimlerin kiralanmasına yönelik uygun mahal araştırması ve komisyon harcamaları ile hukuki danışmanlık giderleri,
 • ii) Kiralanan birinin konsept mimari çalışma ve kurulum/dekorasyon giderleri birim başına azami 200.000 dolar,

3- Franchise vermeleri halinde, franchising sistemi ile yurt dışında faaliyete geçirilecek, 5 yıllık destek süresi boyunca toplam azam 100 adet mağaza/ konaklama tesisi klinik lokanta/ kafe için,

 • i) Kira giderleri, anılan her bir birim için en fazla iki yıl süresince ve birim başına yıllık en fazla 200.000 dolar
 • ii) Kurulum /dekorasyon/ teknik donanım harcamaları birim başına en fazla 1OO.OOO dolar,

e) Veri madenciliği/ veri izleme/ değerlendirme faaliyetleri ile mali ve hukuki raporlar da dahil olmak üzere pazar araştırması çalışması ve raporlarına ilişkin gder1eri,
f) Veri madenciliği/ veri izleme/ değerlendirme faaliyetleri de dahil olmak üzere pazar araştırması çalışması ve raporlarına ilişkin giderleri, %50 oranında desteklenir.

 • MADDE 12 - (2)Yararlanıcıların bu maddenin birinci fıkrasında düzenlenen desteklerden yararlanabilmesi için; kapsamdaki markalarına ve ilgili destek dönemine ilişkin olarak, Bakanlık tarafından yetkilendirilen danışmanlık şirketlerince gerçekleştirilecek Gelişim Yol Haritası çalışmasını yaptırmaları zorunludur. Yararlanıcıların bu fıkra uyarınca yaptığı harcamalar, ilgili destek dönemi için en fazla 200.000 dolar ve %75 oranında desteklenir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir.
 • MADDE 12 - (3) Bu maddenin birinci fıkrasının (I,) ve (e) bendi çerçevesinde sağlanan desteklere ilişkin limitler yararlanıcılar için; söz konusu fıkranın diğer bentleri ile bu maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde sağlanan desteklere ilişkin limitler, destek kapsamındaki her bir marka için geçerlidir.

IV- TURQUALITY® Programının Desteklenmesi

 • MADDE 13 - (1) Bakanlık tarafından yetkilendirilen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Birliklerin TURQUALITY Programının yürütülmesi konusunda;

a) Program ve program kapsamındaki faaliyet ve işlemleri ile harcama belgelerinin içeriği, doğruluğu, rayicine uygunluğu vb hususlar ile TURQUALITY® Programı kapsamında yapılan faaliyetlerle ilgili gerçekleştireceği her türlü denetim ve danışmanlık giderleri,
b) Kapsama alınan işbirliği kuruluşları, yararlanıcılar ile hizmet sektörlerine yönelik (...) eğitim, seminer, rehberlik, danışmanlık vb. faaliyetlerine ilişkin giderleri,
c) Türk malı ve hizmeti imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi için yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilecek her türlü halkla ilişkiler faaliyetleri (PR), Türk markalarının tutunmalarına yönelik organizasyonlara ilişkin giderler ile pazar istihbaratı, pazar haberdarlığı, ulusal ve uluslararası iş ilişkileri ağı sponsorluk vb. giderleri yıllık en fazla 15 milyon dolar ve %100 oranında desteklenir.

Destek Başlangıç Tarihi

 • MADDE 18 — (1) Başlangıç tarihi Bakanlık/ TURQUALITY® Komitesi tarafından destek kapsamına alındığı tarih olup, bu tarihten itibaren gerçekleştirilen harcama ve faaliyetler desteklenebilir.
 • MADDE 19 - Desteğin süresi: İşbirliği kuruluşları yararlanıcılar 14 ve 15'inci maddeler çerçevesinde destek kapsamına alındıkları tarihten itibaren 4 yıl, 12'nci maddesindeki desteklerden 5 yıl, 16'ncı maddede 5 yıl, TİM ve Birlikler, 10'uncu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde düzenlenen desteklerden, proje bazında yararlandırılır. 
 • MADDE 20- (1) Performans değerlendirmesi neticesinde belirli bir düzeyin üzerinde performans gösterdiği belirlenen yararlanıcıların destek süresi, ilave 5 (beş) yıl süreyle uzatılabilir.

TURQUALJTY® Destek Programı kapsamına alınması uygun görülmeyen yararlanıcılar, süre bitiminde bu karar kapsamında desteklenmez.

Desteğin Kapsamı

 • MADDE 21 - (1) Bu Kararın 1 1 ve 12'nci maddeleri uyarınca bir yararlanıcının yurt içi tesciline sahip olduğu en fazla iki adet markası destek kapsamına alınabilir. Yurt dışı tescilin ise yurt içi tescile sahip yararlanıcı ya da bu yararlanıcının organik bağının bulunduğu şirket/kuruluşa ait olması gerekir. (2) Bir marka için; destek kapsamına alınan yararlanıcı ile birlikte, yurt içinde veya yurt dışında yerleşik olup, organik bağın tevsik edildiği ve Bakanlık tarafından harcama yetkisi verilen şirket/kuruluş da desteklenebilir.
 • MADDE 22- (I) Karar hükümleri çerçevesinde bir Holding/Şirketler Topluluğu bünyesinde yer alan en fazla 6 marka desteklenebilir.
 • MADDE 23 - (I) Bu kararın 12'inci maddesinde belirtilen faaliyetler için bir yararlanıcıya sağlanacak azami destek miktarı Bakanlık tarafından sınırlandırılabilir.
 • MADDE 24 - (1) Marka/TURQUALJTY® destek programına alınan yararlanıcıların, bu Kararın 19 ve 20'inci maddelerinde belirtilen destek sürelerinin dolması ve/veya 33'üncü madde uyarınca destek kapsamından çıkarılmaları halinde 12'inci maddede belirtilen ve TURQUALJTY® Destek Programı kapsamında sağlanan desteklerden yararlandırılmazlar.
 • MADDE 25 - (I) TURQUALJTY® destek programı kapsamından çıkarılan yararlanıcılar bu kararın 11'inci maddesinde belirtilen destek unsurlarından yararlandırılabilir. Ancak Marka/TURQUALJTY® destek programı kapsamında desteklendiği toplam süre, 19'uncu maddenin 1'inci fıkrasının (a) bendinde belirtilen süreyi geçemez.
 • MADDE 26 (I) Finans sektörü ile Bakanlık tarafından belirlenen diğer hizmet sektörleri bu Karar kapsamında desteklenmez.
 • GEÇİCİ MADDE 1 - (1) 2006/4 sayılı "Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®'nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" çerçevesinde destek kapsamına alınan "Zincir Restoran"lar kalan destek süresi boyunca bu Karar kapsamında desteklenmeye devam edilir.

TURQUALJTY® Destek Programı hakkında daha detaylı bilgi edinmek isterseniz www.turquality.com web adresini ziyaret edebilirsiniz.

Dünya kaynaklı alıntı haberimizi hizmet sektöründe faaliyet gösteren girişimci okurlarımız başta olmak üzere tüm okurlarımızın ilgi ve bilgisine sunuyoruz.

Yazar Emine Cin Ertaş Hakkında

Sinop Üniversitesi İstatistik Bölümü mezunu Emine Cin Ertaş, İstanbul Ticaret Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nde "Geri dönüşüm ekonomisi" üzerine tezli yüksek lisans yaptı. Ocak 2014 ile Ocak 2020 tarihleri arasında Girişim Haber'de Baş Editörlük yaptı. Ertaş, Şubat 2020'den bu yana Beykent Üniversitesi'nde Lojistik Bölümü Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Yorum Ekle

Ad Soyad *
E-mail * (Gravatar resminiz görünecek)
Web
KalınYatayAltı ÇiziliAlıntı
 •   Yorum  
 •   Önizle  
Yükleniyor