Online İhracat Projelerinizin Vergi Boyutunu Biliyor musunuz?

Bilişimin hayatımıza çığ gibi girmesi ile beraber birçok vergisel soru ve konuda mevcut mevzuatımız çerçevesinde cevap bulmakta veya gelir idaresinin görüşleri ile yorumlanmaktadır. Bir eğitimimizde gelen enteresan bir soruyu bu haftaki makale konumuz olarak anlatacağım. Detaylar haberimizde..

Bilişimin hayatımıza çığ gibi girmesi ile beraber birçok vergisel soru ve konuda mevcut mevzuatımız çerçevesinde cevap bulmakta veya gelir idaresinin görüşleri ile yorumlanmaktadır. Bir eğitimimizde gelen enteresan bir soruyu bu haftaki makale konumuz olarak anlatacağım.

“Türkiye’de çeşitli ürünlerin pazarlamasını internet üzerinden yapan bir vergi mükellefi buna ilaveten sadece yurt dışında hizmet verecek yeni bir internet sitesi oluşturup söz konusu sitede satılacak ürünlerin sadece adı geçen ülkede satıp ve ürün temininin de bu ülkeden sağlaması durumunda fatura düzeni ile elde edilen karın nasıl vergilendirileceği hususu “

Gelir Vergisi Kanunu Yönünden Değerlendirme

Gelir Vergisi Kanunumuzun 1 inci maddesinde, “Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tabiidir. Gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır.”  hükmüne yer verilmiş olup, yine Kanunun “Tam Mükellefiyet” başlıklı ikinci bölümünün 3 üncü maddesinin 1 numaralı bendinde; Türkiye’de yerleşmiş olan gerçek kişilerin Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri kazanç ve iratların tamamı üzerinden vergilendirileceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, yine Gelir Vergisi Kanunumuzun 4 üncü maddesinde, Türkiye’de yerleşmiş sayılma şu şekilde tanımlanmıştır.

  • İkametgahı Türkiye’de bulunan (İkametgah, Kanunu Medeni’nin 19’uncu ve müteakip maddelerinde yazılı olan yerlerdir.)
  • Bir takvim yılı içinde Türkiye’de devamlı olarak altı aydan fazla oturanlar (Geçici ayrılmalar Türkiye’de oturma süresini kesmez.) hükmü yer almıştır.
  • Yine Gelir Vergisi Kanunumuzun 37. maddesinde ise, “Her türlü ticari ve sınaî faaliyetlerden doğan kazançlar ticari kazançtır.” hükmü yer almıştır.

Bu hükümlere göre, Türkiye’de vergi mükellefi tam mükellefiyete tabi olması nedeniyle, yurtiçinde ve dışında elde ettiği kazanç ve iratların tamamı üzerinden vergilendirilecek olup, sahibi olduğu internet sitesi üzerinden ticari faaliyet kapsamında yurtiçinde ve dışında yapılan mal satışları dolayısıyla elde ettiği gelirlerin Türkiye’de vergilendirileceği tabiidir.

Katma Değer Vergisi Kanunu Yönünden Değerlendirme

 Katma Değer Vergisi Kanunumuzun 1/1. maddesinde “Türkiye’de ticarî, sınaî, ziraî faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu” belirtilmiştir.

Yine Katma Değer Vergisi Kanunumuzun 6. maddesinin (a) bendinde; malların teslim anında Türkiye’de bulunması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Bu itibarla, yurt dışından temin edilip yine yurt dışında teslimi gerçekleştirilen mallar katma değer vergisinin konusuna girmediğinden söz konusu teslimler dolayısıyla katma değer vergisi hesaplanmaması gerekmektedir.

Vergi Usul Kanunu Yönünden Değerlendirme

Vergi Usul Kanunumuzun;

227 nci maddesinde; “Bu Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça bu Kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir.”,

229 uncu maddesinde; “Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.”,

231 inci maddesinin (5) numaralı bendinde ise “Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azamî yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.” hükümleri yer almaktadır.

Buna göre;

  • Yurt dışında satışı yapılan ürünler için teslim tarihinden itibaren yedi gün içinde müşterileriniz adına fatura düzenlenmesi,
  • Tedarikçi firma tarafından da şahsa veya firmaya  satılan mallar için yedi gün içinde fatura (tedarikçinin yurt dışındaki bir firma olması halinde ilgili ülke mevzuatına göre muteber bir belge) düzenlenmesi, gerekmektedir.
Bu içeriği 8.366 kişi okudu.
Kategori: Girişimci Rehberi, Ulusal
Yazar Nevzat Erdağ Hakkında

Eğitimci, Yazar, Yönetim Danışmanı, Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi olan Nevzat Erdağ; çeşitli firmalarda üst düzey yöneticilik yaptı, vergi ve sosyal güvenlik alanında kamuda birçok çalışmalarda bulundu. Erdağ, vergi ve sosyal güvenlik alanında birçok kuruma danışmanlık ve eğitimler vermekte olup, farklı sektörlerdeki müşterileri için Mali Müşavirlik ve Yönetim Danışmanlığı’nı yapmaktadır.

Yorum Ekle

Ad Soyad *
E-mail * (Gravatar resminiz görünecek)
Web
KalınYatayAltı ÇiziliAlıntı
  •   Yorum  
  •   Önizle  
Yükleniyor