Sanayimizin Dönüşümünü Hızlandıracak Kümelenme Modelleri Destekleniyor!

Ekonomimizin yenilikçilik odaklı ekonomiler arasına girmesini ve sanayimizin dönüşümünü hızlandıracak "kümelenme modeli" Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarasından destekleniyor. Detaylar haberimizde..

21. yüzyıl ile birlikte özellikle finans sektöründe artan rekabet ve spekülatif büyüme; sanal servetlerin ortaya çıkmasına, bu sanal servetler ile refahını artıran kişiler ise üretim ve tüketimde yüksek talep artışlarına neden olmuştur. Ancak 2008 yılı ortalarında yaşanan ve oldukça uzun bir döneme yayılan küresel mali kriz ile ortaya çıkan tüm sanal refah ve servetler yok olma noktasına gelmiştir.

Bu gelişmeler yaşanırken dünyada yeni arayışlar çoğalmış, ekonominin bilgiye dayalı yenilikçilik kapasitesinin tetiklenmesi ve üretim yeteneğinin geliştirilmesi amacıyla farklı kesimlerin birlikte çalışma yetkinliği önem kazanmıştır. Diğer bir ifadeyle, “sürdürülebilir büyümeyi” sağlayacak mekanizmanın tesisi için işbirliği yapılarının oluşturulması gündeme gelmiştir.

Ekonomide işbirliği yapılarının üç önemli aktöründen biri, bilimin ve temel yetkinliklerin sağlayıcıları olan üniversiteler iken, diğeri ekonominin lokomotifi ve gerçek ihtiyaçların sahipleri olan sanayiciler, sonuncusu ise politika oluşturarak sürdürülebilir kalkınmayı sağlamada kolaylaştırıcı rol alan kamu. Bu üç aktörün işbirliği içinde ortak çalışma kültürünü geliştirmesi, ülkelerin rekabet gücünü artırarak, refahın yükselmesinde önemli rol oynamakta.

Ortak çalışma kültürünün gelişimini kolaylaştıracak en önemli yapılardan biri "kümeler". Kümeler, birbirine katma değer sağlayan ve aralarında güçlü bağ olan firmaların, destek kurumlarının ve akademik çevrenin bir araya gelerek oluşturdukları bir ağ yapısı.

Kümeler, akademik çevre, özel sektör ve kamu arasındaki üçlü ilişkiyi tanımlayan, birbirlerine katma değer sağlayan bir model ortaya çıkarıyor. Bu model, söz konusu aktörler arasındaki yenilikçiliğe yönelik kurumsal ilişkileri şekillendiren üclü sarmalı ifade ediyor.

Sarmalın ilk ayağını oluşturan belirli bir coğrafi alanda yoğunlaşmış ve ilişkili sektörlerde faaliyet gösteren firmalar, küme içinde en iyi yaptığı veya yapabileceği alana yani temel yetkinliğine odaklanarak daha fazla rekabet gücüne sahip. Güçlü bir küme içerisinde yer alan bu firmalar, üretim yeteneklerini geliştirerek ülke ekonomisi için katma değeri yüksek alanlara sıçrama yapabilmekte. Bu sayede, işbirliği içerisinde rekabet edebilen firmalar sürdürülebilir rekabetçiliklerini kolaylıkla arttırabiliyor.

Sarmalın ikinci ayağını oluşturan kamunun tek tek firmalardan ve sektörlerden ziyade ilgili paydaşları bir araya getiren ekonomik faaliyetlere destek vermesi kalkınma politikalarının odağını oluşturuyor. Dünyada pek çok küme, kamudan önemli ölçüde destek almakta. Avrupa Birliği de kümelenmeyi yenilikçiliğin tetikleyicisi ve ekonomik kalkınmanın önemli bir unsuru olarak görüyor. Avrupa’da kümelerin oluşturduğu istihdam, katma değer ve rekabet gücü dikkate alındığında kümelere verilen desteklerin sürekli arttığı görülüyor. Örneğin, bugüne kadar Fransa’da 71 kümeye toplam üç milyar Avro kaynak aktarıldığı bilinmekte.

Sarmalın son ayağı ise eğitim ve araştırma kurumları, diğer bir ifadeyle akademik çevre. Uzun ve kısa vadede küme içerisinde yer alan firmaların teknik ve uzmanlaşmış personel ihtiyaçlarının giderilebilmesi için eğitim kurumlarının da kümelere dâhil olması gerekiyor. Sanayinin ihtiyaç duyduğu teknik elemanların belirli bir program dâhilinde kurslarla yetiştirilmesi kümelenme sürecinin önemli bir aşamasını oluşturuyor. Bu bakımdan eğitim kurumları, firmaların ortak bir işgücü havuzundan faydalanabilmesi için uzman personelin yetiştirilmesinde aktif rol oynuyor. Örneğin, ABD’deki Silikon Vadisi’nin bu derece büyümesinde ve dev teknoloji firmalarına ev sahipliği yapmasında Stanford Üniversitesi’nin büyük rolü var. Bu örnekten hareketle, akademik çevrenin kümelere etkin katılımının üretilen bilginin ticarileştirilmesi sürecini kolaylaştırmada önemli bir rol üstlendiği söylenebilir.

Üniversitelerde oluşan fikirler sanayi ile işbirliği çerçevesinde uygulama alanı bulabiliyor. Üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde geliştirilen projelere uygun zemin sağlayan başarılı kümeler, üniversitenin teknik bilgisi ile firmaların piyasa bilgisini bir araya getiriyor. Böylece kümelerteknoloji transferinden“teknolojinin ortak geliştirilmesine” doğru bir sıçrayışa hizmet ediyor. Kendi teknolojisini üretme sürecinde uluslararası pazarlarda ülkemiz sanayisinin rekabet üstünlüğünün artırılması, üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde mümkün. Kamunun da bu işbirliği yapısına katılması ihtiyaçlar çerçevesinde politika oluşturularak kümelenme sürecinin desteklenmesi ile birlikte ortaya çıkacak ekonomik değeri azamileştirecek.

Sonuç olarak; firmaları, eğitim ve araştırma kurumlarını, kamu kurum ve kuruluşlarını bir araya getiren, güven üzerine inşa edilmiş, işbirliği içerisinde rekabetin yoğun olarak yaşandığı kümeler, yenilik sürecini hızlandırmakta. Yenilikçi çözümlerin merkezi olan kümelerin bölgesel ve küresel rekabet güçlerini artırmak için organize ve sistemli çalışmalar gerekmekte. Ekonomimizin yenilikçilik odaklı ekonomiler arasına girmesini ve sanayimizin dönüşümünü hızlandıracak kümelenme modeli ulusal ölçekte Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarasından sistemli ve belirli bir program çerçevesinde desteklenecek.

Kümelenme Destek Programı hakkında daha detaylı bilgi edinmek isterseniz kumelenme.sanayi.gov.tr web adresini ziyaret edebilir, daha önce bu konu ile ilgili yayınladığımız haberlere ise verilen linklerden (1,2) ulaşabilirsiniz.

kumelenme.sanayi.gov.tr kaynaklı makale haberimizi sanayi işletmeleri ve KOBİ'lerimiz başta olmak üzere tüm okurlarımızın ilgi ve bilgisine sunuyoruz.

Yazar Emine Cin Ertaş Hakkında

Sinop Üniversitesi İstatistik Bölümü mezunu Emine Cin Ertaş, İstanbul Ticaret Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nde "Geri dönüşüm ekonomisi" üzerine tezli yüksek lisans yaptı. Ocak 2014 ile Ocak 2020 tarihleri arasında Girişim Haber'de Baş Editörlük yaptı. Ertaş, Şubat 2020'den bu yana Beykent Üniversitesi'nde Lojistik Bölümü Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Yorum Ekle

Ad Soyad *
E-mail * (Gravatar resminiz görünecek)
Web
KalınYatayAltı ÇiziliAlıntı
  •   Yorum  
  •   Önizle  
Yükleniyor