Türkiye'nin 2015-2018 Verimlilik Stratejisi ve Eylem Planı Yayınlandı!

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca hazırlanan, 6 hedef altında 85 eylemden oluşan 2015-2018 yıllarına ilişkin "Verimlilik Stratejisi ve Eylem Planı" yayımlandı. Detaylar haberimizde..

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca hazırlanan, 6 hedef altında 85 eylemden oluşan 2015-2018 yıllarına ilişkin "Verimlilik Stratejisi ve Eylem Planı (VSEP)" yayımlandı.

Yüksek Planlama Kurulunun, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hazırlanan "Verimlilik Stratejisi ve Eylem Planının (2015-2018)" kabulüne ilişkin kararı Resmi Gazete'de yer aldı.

Buna göre, VSEP, Türkiye'nin son 10 yılda gösterdiği ekonomik büyüme performansının sürdürülebilir kılınmasını ve yüksek katma değerli, yüksek teknolojili üretime dayalı sanayi yapısına dönüşümü yönlendirmeyi amaçlıyor.

Sanayinin verimlilik temelli yapısal dönüşümünü hızlandırma temel amacı doğrultusunda genel strateji çerçevesi oluşturularak, öncelikler ve dönüşüm alanları belirlenerek, başvurulacak başlıca politika araçları tanımlandı. Bu çerçevede, 6 hedef altında 85 eylemden oluşan eylem planı hazırlandı.

VSEP verimlilik alanındaki gelişmelerin veri ve analizler yoluyla değerlendirilmesi ve toplulaştırılması amacıyla,

 • "İstihdam ve İşgücü Verimliliği",
 • "Yatırım Ortamı ve Sermaye Verimliliği",
 • "Sanayinin Fiziksel Gelişimi",
 • "Sürdürülebilir Üretim",
 • "Ar-Ge ve Teknoloji",
 • "Eğitim".

olmak üzere 6 durum analizi raporuyla desteklendi.

VSEP’in hedefleri şöyle belirlendi:

 • Verimlilikle ilgili alanlarda politika oluşturma süreçlerini geliştirmek ve izlenebilirliği artırmak.
 • Eğitim sistemi ile işgücü piyasası arasındaki uyumu güçlendirmek ve işgücü verimliliğini artırmak.
 • İş ve yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik tedbirlerle sermaye verimliliği oranlarını yükseltmek.
 • Sanayide sürdürülebilir üretim altyapısına dönüşüm sürecinde uygulama ve teknolojileri yaygınlaştırmak.
 • Üretimin mekansal organizasyonuyla elde edilen faydayı artırmak, bu doğrultuda bölgesel ve sektörel güç birlikleri oluşturmak.
 • Başta KOBİ'ler olmak üzere firmaların teknolojik donanımlarını, kurumsallaşma, verimlilik uygulama ve Ar-Ge kapasitelerini güçlendirmek."

İstihdama Yönelik Teşvikler Çeşitlendirilecek

VSEP kapsamında, eğitim-istihdam bağlantısı güçlendirilecek, Türkiye Yeterlilik Çerçevesinin yapılandırılmasına yönelik çalışmalar tamamlanacak, eğitim programları meslek standartları doğrultusunda güncellenecek. İlk ve ortaöğretimde fen ve matematik müfredatı, Türkiye Yeterlilik Çerçevesi doğrultusunda yenilenecek. Mühendislik ve fen bilimleri lisans programlarına yönelik Kalite Güvence Sistemi oluşturulacak. KOBİ'lerde teknik personelin donanım ve becerilerini artırmaya yönelik ülke ölçeğinde bir program oluşturulacak.

Kadınların işgücüne katılım düzeyini artırmaya yönelik Türkiye’ye özgü bir model oluşturulup uygulamaya konacak. İstihdama yönelik teşvikler çeşitlendirilecek. Sanayi bölgelerinde kadınlar üzerindeki çocuk bakımı yükünün azaltılmasına yönelik olarak başlatılan uygulamalar ülke genelinde yaygınlaştırılacak.

Bölgesel ve Sektörel Verimlilik Gelişim Haritası Oluşturulacak

 • Verimlilik alanındaki sorunların sanayi sektörleri ve bölgeler özelinde farklılaşma ve yoğunlaşma düzeylerini belirleyen, saha araştırma ve gözlemlerine dayalı bir araştırma ve analiz çalışması yürütülecek. Türkiye Bölgesel ve Sektörel Verimlilik Gelişim Haritası oluşturulacak.
 • Teşvik ve finansal destek olanakları güçlendirilecek, desteklerin etkilerinin izlenmesine yönelik bir mekanizma oluşturulacaktır. Sektörler, alt sektörler ve bölgeler düzeyinde sermaye verimliliğini izlemeye olanak sağlayacak şekilde, sermaye stoku sayımları ve tahminleri yapılacak, bu doğrultuda sermaye verimliliği istatistikleri yayımlanacak.
 • Türkiye Yatırım Potansiyeli Bilgi Bankası oluşturulacak. Yatırıma uygun arazilerin sorgulanabilmesi imkan tanıyacak şekilde, kurumların güncel verilerini kullanan internet tabanlı bir sorgulama arayüzü hazırlanarak pilot illerde kullanıma açılacak.
 • Sanayi işletmelerinin eğitim ve danışmanlık ihtiyaçlarının sistematik bir biçimde izlenmesine ve giderilmesine, verimlilik alanındaki bilimsel ve teknik kapasitenin uygulamalı eğitimler ve model fabrika gibi uygulamalarla güçlendirilmesine, bilimsel yayın ve etkinliklerin niteliğinin yükseltilmesine ve bu kapsamda üniversite-sanayi-kamu arası ortak iş yapabilme kabiliyetinin artırılmasına imkan sağlayacak şekilde Verimlilik Akademisi kurulacak.
 • İşletmelerin rekabet öncesi işbirliği, Ar-Ge, tedarik, atık yönetimi ve pazarlama faaliyetlerinde ortak davranmalarına olanak sağlayacak şekilde bilgi ve veri paylaşımına gidebileceği Sanayi Etkileşim Ağı (işletme sosyal ağ platformu) oluşturulacak. Katılımın gönüllü olması öngörülen ağa yönelik olarak sistem tasarımı aşamasında pilot uygulamalara başvurulacak.
 • KİT'lerde bağımsız denetim ve iç kontrol sistemi hususlarının hayata geçirilmesine yönelik mevzuat düzenlemesi yapılarak karar alma süreçleri etkinleştirilecek, KİT'lerin verimlilik ilkelerine göre faaliyet gösterme kapasiteleri artırılacak.

www.sanayi.gov.tr kaynaklı haberimizi tüm okurlarımızın ilgi ve bilgisine sunuyoruz.

Yazar Emine Cin Ertaş Hakkında

Sinop Üniversitesi İstatistik Bölümü mezunu Emine Cin Ertaş, İstanbul Ticaret Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nde "Geri dönüşüm ekonomisi" üzerine tezli yüksek lisans yaptı. Ocak 2014 ile Ocak 2020 tarihleri arasında Girişim Haber'de Baş Editörlük yaptı. Ertaş, Şubat 2020'den bu yana Beykent Üniversitesi'nde Lojistik Bölümü Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Yorum Ekle

Ad Soyad *
E-mail * (Gravatar resminiz görünecek)
Web
KalınYatayAltı ÇiziliAlıntı
 •   Yorum  
 •   Önizle  
Yükleniyor