Ekonomide Öncelikli Dönüşüm Programı Eylem Planları Açıklandı!

Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Öncelikli Dönüşüm Programı Eylem Planı" kapsamında basın toplantısında konuştu ve Türkiye'nin 2015 hedeflerini açıkladı. Detaylar haberimizde..

Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Öncelikli Dönüşüm Programı Eylem Planı" kapsamında basın toplantısında konuştu ve Türkiye'nin 2015 hedeflerini açıkladı. Başbakan Ahmet Davutoğlu, ''Güçlü ve Dengeli Büyüme için Yapısal Dönüşüm'' başlığıyla Onuncu Kalkınma Planı kapsamında öncelikli dönüşüm programlarına ilişkin eylem planlarını açıkladı.

Davutoğlu, temel hedefin ülkedeki verimliliği artırmak, öngörülebilirliliği ve sürekli kalkınmayı teminat altına almak ve hesap verilebilirliliği güçlendirmektir olduğunu söyledi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık ile kabineden 10 bakanın katıldığı toplantıda Başbakan, sanayi politikalarına ilişkin önemli ip uçları verdi. Davutoğlu şöyle devam etti:

"Demir-çelik sektörünün hurda girdisine olan bağımlılığını azaltacağız. İnorganik kimya, biyoyakıt, alternatif kompozit malzemeler gibi alanlarda Ar-Ge faaliyetlerini teşvik eeceğiz. Sanayi stratejisini revize edecek sektörel stratejiler hazırlayacağız. Burada daha önce ilan edilen sanayi stratejilerinde revizyona gidilmemesi halinde teknolojinin getirdiği yeni sanayi alanlarında politika belirlemekte güçlük çekiliyor. Üretim teknolojisinin dinamik olarak değiştiği bir süreçten geçiyoruz. Sanayi stratejisi belirli aralıklara revize edilecek, daha detaylı sektörel bazda alt stratejik planlamalar yapılacak. Orta ve yüksek teknolojili ürünlere yönelik yeni yatırım destek programları oluşturacağız. Teşvik paketini açıkladık, o paket içerisinde de yine teknoloji yoğun alanlarda belli bölgelere yeni teşvik paketi hazırlamanın çabası içerisindeyiz. Elektrikli araçlar için prototip batarya üretimini gerçekleştireceğiz. Tohumculuk geliştirme ve üretim kapasitemizi artıracağız. Yerlilik oranını artırmak amacıyla tedarik zincirindeki işletmeler arasındaki işbirliğinin ve katma değer artışını sağlayacak kümelenme faaliyetlerini destekleyeceğiz. Bu kümelenme faaliyetleri aynı zamanda üretimin ülke safına yayılmasını temin edecek bir artı değer oluşturacak. Yüksek teknolojili ürünlere yönelik yatırımları ülkemize çekmek üzere serbest bölgelerin cazibelerini artıracağız.

Tasarım konusunda üniversite-sanayi işbirliği alanlarını genişleterek yenilikçi üretim yapısını güçlendireceğiz. En önemli alanlardan birisi Türkiye'deki bilimsel birikim ile üretim kapasitesi arasındaki ilişkiyi sağlıklı şekilde hala kuramamış olmamızdır, bu konudaki pekçok çalışmayı geliştireceğiz. Yerli makine üreticilerinin rekabet gücünü artıracak mekanizmalar oluşturacağız. Atıkların ekonomiye kazandırılmasına önem vereceğiz. Bütün bu eylem planları içinde hedefimiz 2018 yılında ihracatın ithalatı karşılama oranını yüzde 70 ve üzerine çıkarmaktır."

GSYH 2018 Yılı Sonunda 1,3 Trilyon Dolar Olacak

Toplantıda iktidarları döneminde devlet borçlanma faizlerinde yaşanan değişikliğe dikkati çeken Davutoğlu, bunun, devletin finans ve bütçe dengesini iyi koruyabildiğinin önemli bir göstergesi olduğunu söyledi. Başbakan Davutoğlu, 62. Hükümet Programı’nı, 2015 Haziran’a kadar olan 8 aylık bir dönemi değil, 2023 yılına kadar olan 9 yıllık dönemi kapsayacağı konusunda mutabık kalarak kaleme aldıklarını da belirtti.  Sektörel dönüşüm programlarıyla hedeflerinin 2018’in sonuna kadar GSYH’yi 1,3 trilyon dolara çıkarmak, cari açığı yüzde 5,2’ye çekmek, işsizlik oranını da yüzde 7 seviyesine indirmek olduğunu ifade eden Davutoğlu, 417 eylem planı olduğu için sadece temel planları paylaşabileceğini, dönüşüm planlarının kesinlikle bir temenni olmadığını kaydetti.

İthalata Bağımlılık Azaltılacak

Bu programların Türk ekonomisi açısından taşıdığı öneme ve bu kavramlar içinde özellikle üzerinde duracakları eylem planlarının detaylarını da anlatan Davutoğlu, “İthalata olan bağımlılığın azaltılması programı, bu sanayi yıllarının ilk yıllarından beri en temel problematiğimizden biridir. Şu anda ekonomimizin ciddi meydan okumalarının başında gelen cari açığın da arkasında ithalat bağımlılığı var. İthal ikamesi politikalarının arkasında da bu problemi çözmek vardı, dünya ekonomisine açılırken özellikle ara mallar konusundaki eksikliğimizin giderilmesi hususunda da hep bu konu gündeme geldi” dedi.

"Öncelikli Sektörlerde Kuluçka Merkezleri Geliştireceğiz"

Başbakan Davutoğlu, öncelikli teknoloji alanlarında ticarileştirme programı hakkında açıklamalarda bulunurak, "Bu yolla Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini ticarileşme kapasitesini artırmaya çalışacağız" dedi.

Programın içerdiği önemli eylemleri de açıklayan Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikli sektörlerde teknolojik ürün yatırımlarını ve prototip geliştirme süreçlerini destekleyeceğiz. Enerji, sağlık, havacılık, uzay, otomotiv, raylı sistemler, bilişim ve savunma gibi öncelikli sektörlerde teknolojik ürün yatırımlarını destekleyeceğiz. Sanal ve gerçek ortamlarda kamu-üniversite-sanayi işbirliği platformları oluşturacağız. Ülkemizde akredite test altyapısını güçlendireceğiz. Araştırma merkezlerini özel sektörün kullanımına daha fazla açacağız. KOBİ'ler başta olmak üzere girişimciler ve yatırımcılar arasındaki ağlar ile mentörlük hizmetleri gibi mekanizmaları merkezi ve yerel düzeyde geliştireceğiz. Girişimcileri desteklemek için finansman eksiğinin en çok hissedildiği erken aşamaya yönelik bir fon koyacağız, bu son derece önemlidir. Erken aşamada girişimcileri desteklediğimiz zaman daha sonraki aşamalarda önemli atılımlar yapmasına da zemin hazırlamış oluyoruz. Yenilikçi girişimcilerin ticarileştirme projelerine yönelik destek sağlayabilecek kredi garanti mekanizmasını oluşturacağız. Öncelikli sektörlerde yenilikçi girişimciliği desteklemek amacıyla kuluçka merkezleri ve hızlandırıcılar koyacağız. Enerji, sağlık, havacılık, uzay, otomotiv, raylı sistemler, bilişim ve savunma teknolojileri başta olmak üzere kümelenme çalışmalarını destekleyeceğiz. Fikri ve sınai haklar konusunda ticarileştirmeyi destekleyecek düzenlemeler yapacağız. Bu yolla 2018 yılına kadar öncelikli sektörlerdeki ürün ve marka sayımızı artıracağız ve rekabet gücümüze ivme katacağız."

"Enerji Verimliliği  Bilinçlendirilecek"

Davutoğlu, gelişmiş ülkelere göre yüksek olan enerji yoğunluğunu düşürecek eylemleri hayata geçireceklerini söyledi. Bu çerçevede enerji verimliliği konusunda bilinçlendirme faaliyetlerini yoğunlaştırarak, iyi uygulama örneklerini yaygınlaştıracaklarını bildiren Davutoğlu, “Enerji verimliliği alanında yönetim bilgi sistemini oluşturacağız ve koordinasyonu güçlendireceğiz. Enerji verimliliği yatırımlarının finansmanı için yeni modeller geliştireceğiz” şeklinde konuştu.

"Sulama, Sağlık Turizmi ve Lojistik"

Sulama sorununa da değinen Davutoğlu, “Bu program ile modern sulama tesis sayısını 2018’e kadar her yıl yüzde 10 artıracağız. Böylece modern sulama tesisi sayısının toplam içindeki payını yüzde 25’e çıkarmayı hedefliyoruz” ifadesini kullandı.

Yedinci sektörel dönüşüm alanının Sağlık Endüstrilerinde Yapısal Dönüşüm Programı olduğunu kaydeden Davutoğlu, şöyle devam etti: “Bu yapısal dönüşüm programıyla hem ülkemizin ilaç ve tıbbı cihaz ihtiyacını büyük oranda karşılamayı hem de bu alanda ihracat gelirimizi artırmayı amaçlıyoruz” dedi. Program kapsamındaki eylemlerle sağlık turizmi alanındaki geliri, 2018 sonuna kadar 9 milyar doların üzerine çıkarmayı hedeflediklerini belirten Davutoğlu, Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm Programı’na da önem verdiklerini söyledi. Programdaki eylemlerle Türkiye’nin lojistikteki uluslararası konumunu güçlendireceklerini belirten Davutoğlu, “Ürünlerimizi daha az maliyetle ve daha kısa sürede hedef pazarlara ulaştıracağız” şeklinde konuştu.

"Yerli Firmalar Kamu İhalelerinden Daha Fazla Pay Alacak"

Davutoğlu, kamu alımları yoluyla teknoloji geliştirme ve yerli üretim programı ile kamu alımlarında orta-yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki yerli firmaların paylarını artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Programın önemli eylem planlarını anlatan Davutoğlu, şöyle dedi:

"Kamu kurum ve kuruluşlarında farkındalığı ve kapasiteyi artıracağız. Uluslararası yükümlülüklerimizi de dikkate alarak yüksek teknolojili ürünlerde kamu alım garantili tedarik modelinin uygulanabilmesi için Kamu İhale Kanunu ve ilgili birincil ve ikincil mevzuatta gerekli düzenlemeleri yapacağız.

Yüksek teknolojili ürünlerde kamu alım garantisine dayalı üretim yapılabilmesi için ürün bazlı yerli tedarik modelleri geliştirecek ve uygulayacağız. Uygulamanın etkinliği için koordinasyon ve izleme mekanizmaları kuracağız. Bu eylemlerle yerli firmalarım kamu ihalelerinden daha fazla pay almasını sağlayacağız.

"Yerli otomobili teşvik edeceğiz"

Yerli otomobilin önceki dönemlerde sürekli teşvik aldığının hatırlatılarak, eylem planları çerçevesinde yerli otomobil konusunda bir ayrıcalık yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine Davutoğlu, bununla ilgili çağrılarının her zaman sabit olduğunu söyledi.

Hangi alanda olursa olsun yerli katkıyı artıran teknolojik atılımlara ve sanayi alanlarına çok ciddi destekler sağlamaya devam edeceklerini ifade eden Davutoğlu, "Yerli otomotiv sanayi ve yerli otomobil üretimi konusu, bu açıdan önemli. Her zaman olduğu gibi teşvik edeceğiz diye konuştu.

"İnşallah Türkiye'ye müjdeli haberi vereceğiz"

Toplantıda söz alan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık da otomotiv sektörünün Türkiye'nin önemli sektörlerinden olduğunu kaydederek, sektörün son yıllarda Ar-Ge çalışmalarına yoğunlaştığını dile getirdi. Şu anda 56 Ar-Ge merkezinin otomotiv sektörü ile ilgili olduğunu belirten Işık, "Artık sadece otomotiv yedek parçası yapmıyoruz veya otomotiv üretmiyoruz. Otomotivin Ar-Ge'sine de yoğunlaşmış durumdayız" diye konuştu. Bir firmanın Ar-Ge biriminde çalışan personel sayısının bin 300'ü geçtiğine işaret eden Işık, otomotiv sektörünün bu açıdan Türkiye'nin en güçlü sektörleri arasında yer aldığını ve otomotivde katma değeri yüksek ürün oranının arttığını belirtti.

Otomobilde yerli marka oluşturma konusunda hedeflerini menzil artıran elektrikli hibrit araçlara yoğunlaştırdıklarını anlatan Işık, içten yanmalı motor teknolojisinde yeni bir marka oluşturmanın çok büyük zorlukları bulunduğunu kaydetti. Elektrikli araç konusunda bir fırsat penceresinin olduğuna dikkati çeken Işık, bunu değerlendirmek için gayret gösterdiklerini dile getirdi.

TÜBİTAK bünyesinde Otomotiv Mükemmeliyet Merkezi oluşturulması konusunda hazırlıkların sürdürüldüğünü belirten Işık, dizayn ve mühendislik konusunda çalışmaların bulunduğunu ifade etti.

Otomobili yerli olarak üretecek üreticilerle görüşmelerin devam ettiğini bildiren Işık, "Ümit ediyorum önümüzdeki süreçte bütün Türkiye'ye müjdeli haberlerimizi vereceğiz inşallah dedi.

En Önemli Yapısal Dönüşüm

"Cumhuriyet tarihinin en önemli yapısal dönüşüm hamlesini başlatıyoruz. Bu yapısal dönüşüm hamlesi 12 yıllık birikim üzerinde Türkiye'nin kalkınmasının sürdürülebilir kılınması açısından zaruridir.

"Doğu ve Güneydoğu'da büyük iyileşmelerin olacağına inancımız tam.

"Bütün bu 9 sektörel dönüşüm programı ve 417 eylem planının temel hedefi, aslında ülkedeki verimliliği artırmak, öngörülebilirliliği ve sürekli kalkınmayı teminat altına almak ve hesap verilebilirliliği güçlendirmektir.

İş Kazası Şurası

"Bu ayın sonunda iş kazalarıyla ilgili büyük bir şura tertip edeceğiz. Çalışma hayatıyla ilgili yapacağımız düzenlemeleri 3. pakette ele alacağız.

Dönüşüm Programları, 3 Grup Halinde Kamuoyuyla Paylaşılacak

Programlarına ilişkin 1. Grup eylem planları, Kalkınma Bakanlığının internet sitesinde yayımlandı. 417 eylem planından oluşan 1. Grup Dönüşüm Programları şu başlıklardan oluştu:

Onuncu Kalkınma Planı hakkında daha detaylı bilgi edinmek isterseniz www.onuncuplan.gov.tr, www.kalkinma.gov.tr veya www.basbakanlik.gov.tr web adreslerini ziyaret  edebilirsiniz.

Haberimizi tüm okurlarımızın ilgi ve bilgisine sunuyoruz.

Yazar Emine Cin Ertaş Hakkında

Sinop Üniversitesi İstatistik Bölümü mezunu Emine Cin Ertaş, İstanbul Ticaret Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nde "Geri dönüşüm ekonomisi" üzerine tezli yüksek lisans yaptı. Ocak 2014 ile Ocak 2020 tarihleri arasında Girişim Haber'de Baş Editörlük yaptı. Ertaş, Şubat 2020'den bu yana Beykent Üniversitesi'nde Lojistik Bölümü Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Yorum Ekle

Ad Soyad *
E-mail * (Gravatar resminiz görünecek)
Web
KalınYatayAltı ÇiziliAlıntı
  •   Yorum  
  •   Önizle  
Yükleniyor