TÜBİTAK ARDEB 1003 Programında 20 Yeni Çağrı Açıldı!

TÜBİTAK,1003 programı kapsamında ülkemizin öncelikli alanlarında sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan 6 ana alanda 20 adet proje çağrısı yaptı.Detaylar haberimizde..

TÜBİTAK, ülkemizin öncelikli alanlarında sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve ülkemizde yapılan Ar-Ge projelerini 1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destek Programı ile desteklemekte ve bu projeler arasında eşgüdüm sağlamakta. Bu bağlamda, 08/08/2014 tarihi itibariyle 1003 programı kapsamında 6 ana alanda 20 adet proje çağrısı yaptı.1003 programı kapsamında yapılacak proje başvuruları için iki aşamalı başvuru sistemi uygulanacak.

Açılan çağrılar ile ilgili bilgiler aşağıda yer almakta:

BT0204 - Mobil İletişim Teknolojilerinde Güvenlik Çağrısı

Bu çağrı kapsamında akıllı mobil cihazlar aracılığıyla erişilen ve elektronik ortamda sunulan servislerin güvenli ve kesintisiz bir şekilde çalışması için Mobil İletişim Teknolojilerinin kullanıldığı, araştırma bileşeni yüksek, özgün ve yenilikçi çözümler geliştirilmesi ve/veya ilgili bilim/teknoloji alanlarına metodolojik/kavramsal/kuramsal olarak özgün katkılarda bulunacak araştırmaların desteklenmesi amaçlanmakta. Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

BT0205 - Mobil İletişim İçin Heterojen Ağ Teknolojileri Çağrısı

Bu çağrı kapsamında geniş band şebekelerde heterojen ağ kullanımı, dinamik spektrum erişim teknikleri ve yazılım tanımlı ağlar konularına yönelik çözümler sağlayan, araştırma bileşeni yüksek, özgün ve yenilikçi çözümler geliştirilmesi ve/veya ilgili bilim/teknoloji alanlarına metodolojik/kavramsal/kuramsal olarak özgün katkılarda bulunacak araştırmaların desteklenmesi amaçlanmakta. Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

BT0501 - Mikro/Nano Elektro-Mekanik Sistemler Çağrısı

Entegre devre üretimi için geliştirilen mikro-fabrikasyon teknolojisi ile mikroişleme teknolojilerinin birleştirilmesiyle gelişen MEMS teknolojisi, elektromekanik sistemlerin minyatürize edilmelerine, konvansiyonel işleme teknikleriyle ulaşılamayacak boyutlara inilmesine olanak sağlamakta. Entegre devre fabrikasyon teknolojileri mikron-altı boyutlara, nanometre ölçeğine doğru gelişmekte, buna bağlı olarak elektromekanik sistemlerin de yakın gelecekte nano ölçeklere inmesi NEMS olarak adlandırılan ürünlerin de kullanılmaya başlaması öngörülmektedir. Hızla gelişmekte olan nanoteknoloji çalışmalarının önemli bir kısmının ürüne dönüşebilmesi için MEMS teknolojisinin kullanılması gereği öngörülmekte. Nanoelektronik ile entegre olmuş nano ölçekli mekanik aygıtların bilim ve mühendislikte yeni araştırma alanları açması olasıdır. Bu çalışmaların belli alanlara yoğunlaştırılarak ürün odaklı projelere yönlendirilmesi, hem kritik bazı ürünlerin ülkemizde geliştirilmesinin önünü açacak hem de katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesi ile ülkemizin ekonomisine bir katkı sağlayacak. Bu çağrı kapsamında RF-MEMS ve bileşenleri, mikrobolometre tipi soğutmasız kızılötesi dedektör dizinleri ve MEMS/NEMS tabanlı biyolojik ve kimyasal sensörler geliştirilmesi amacıyla projelerin desteklenmesi hedeflendi. Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

BT0502 - Ekran Teknolojileri Çağrısı

LCD teknolojisine alternatif olarak, daha yüksek resim kalitesi, daha geniş ekran aralıklarında, daha düşük maliyetli çözümler sunabilecek, alan etkili emisyon (field-emission-FED), organik ve polimer-organik ışık emisyonlu diyotlar (OLED) gelecek görüntü/ekran teknolojileri için önemli adaylar arasında. Bu teknolojiler, AMOLED aktif dizinler kullanan OLED teknolojisi olarak da bilinen, konvansiyonel TFT’nin aktif matriks çözümü ile OLED’i birleştirerek hibrit çözüm üretebilen ve özellikle, OLED’in hızlı hareket eden resimlerde (animasyon gibi) yaşadığı sorunlara, daha hızlı piksel anahtarlaması yaparak çözüm üretmekte. LCD’ye alternatif bu teknolojiler, ayrıca, 3B görüntüleme (3D display), göze yakın görüntüleme (near-to-eye; virtual reality systems), elektronik kağıt (electronic paper), esnek ve rulo yapılabilen görüntü ekranı (rollable/flexible), duvar ölçekli görüntüleme uygulamaları gibi, yakın/gelecek görüntü ihtiyaçlarına da cevap verebilecek nitelikleriyle de öne çıkmakta. Bu kapsamda, hem yakın gelecek için LCD teknolojisinin sunduğu avantajlardan yararlanabilecek bilimsel ve teknolojik çözüm getiren, hem de yine LCD’ye alternatif teknolojilerin de gelişimine zemin oluşturan proje önerileri bu çağrı programı kapsamında desteklenecek. Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

BT0601 - Akıllı Şebeke Sistemleri Çağrısı

Akıllı şebekeler, konvansiyonel şebekelerden farklı olarak elektriğin üretim biriminden müşteriye kadar olan bağlantısında, müşteriler ile şebekenin etkileşiminin bulunduğu sistem. Bunu sağlamak için, yeni teknolojilerden faydalanılmakta. Akıllı şebekeler ile güç talebi daha iyi yönetilebilecek, kesintilerin daha akıllıca yönetilmesi sağlanabilecek, yenilebilir enerji kaynakları ile entegrasyon için daha uygun bir altyapı sunulabilecek. Ülkemizde, mevcut şebekenin akıllı hale getirilebilmesi için çalışmalara başlanmış. Bu bağlamda, akıllı şebeke sistemlerinin temel bileşenlerinin geliştirilmesine, enerji tüketim yönetimi için ölçeklenebilir mimari, model ve algoritmaların geliştirilmesine ve dağıtık üretim birimlerinin şebekeye etkisinin incelenmesine ihtiyaç duyulmakta. Bu çağrı ile akıllı şebeke sistemlerinin temel bileşen ve teknolojilerinin geliştirilmesi ile ilgili özgün ve yenilikçi çözümler geliştirecek ve/veya ilgili bilim/teknoloji alanlarına metodolojik/kavramsal/kuramsal olarak özgün katkılarda bulunacak araştırmaların desteklenmesi amaçlanmakta. Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

EN0304 - Yüksek Verimli Fotovoltaik Hücrelerin Geliştirilmesi Çağrısı

Çağrı programındaki proje önerilerinin hem katma değeri yüksek, yaratıcı ve yenilikçi olması hem de enerji alanında uygulama projelerine temel teşkil edecek veya uygulama projelerine girdi sağlayacak, ülkemizin mevcut enerji talebinin karşılanmasında dışa bağımlılığı azaltacak ve uluslararası düzeyde ülkemizin rekabet gücünü artıracak teknolojik ürün ve bilgi üretmeye yönelik olması hedeflenmekte. Bu çerçevede “EN0304 - Yüksek Verimli Fotovoltaik Hücrelerin Geliştirilmesi” başlıklı çağrı açılmış. Bu çağrı için hangi araştırma konularının çağrı kapsamı ile uyumlu olduğu ve çağrıya özel hususlar bilgi notunda mevcut. Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

EN0401 - Yeni Nesil Yüksek Isıl Dirence Sahip Yalıtım ve Yapı Malzemeleri ile Yalıtım Teknolojilerinin Geliştirilmesi Çağrısı

Çağrı kapsamındaki proje önerilerinin hem katma değeri yüksek, yaratıcı ve yenilikçi olması hem de enerji verimliliği alanında uygulama projelerine temel teşkil edecek veya uygulama projelerine girdi sağlayacak, ülkemizin mevcut enerji talebinin karşılanmasında dışa bağımlılığı azaltacak ve uluslararası düzeyde ülkemizin rekabet gücünü artıracak teknolojik ürün ve bilgi üretmeye yönelik olması hedeflenmekte. Bu çerçevede aşağıda belirtilen başlıkta çağrıya çıkılmasına karar verilmiş. Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

GD0301 - Hammadde ve Atıklarından Gıda Katkı Maddeleri/Yardımcı Maddelerinin Üretimi ve Mevcut Katkı Maddeleri/Yardımcı Maddelerinin İyileştirilmesi Çağrısı

GD0302 - Biyoteknolojik Yöntemlerle Gıda Katkı Maddeleri/Yardımcı Maddelerin Üretimi ve Mevcut Katkı Maddeleri/Yardımcı Maddelerin İyileştirilmesi Çağrısı

GD0303 - Gıda Katkı Maddelerinin/Yardımcı Maddelerin Tespiti Amacıyla Yenilikçi, Hızlı Analiz ve Yöntemlerin Geliştirilmesi Çağrısı

Ülkemizin 2023 yılı ulusal hedeflerine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi (UBTYS) 2011-2016 kapsamında Gıda alanıivme kazanmamız gereken ihtiyaç odaklı konular” arasında belirlenmiş. Bu çerçevede ulusal ve uluslararası eğilim, ihtiyaçlar ve ülkemizin rekabet edebilirliği dikkate alınarak “Gıda Katkı Maddeleri/Yardımcı Maddeler” konusunda aşağıda belirtilen 3 alt başlıkta çağrıya çıkılmasına karar verilmiş. Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız (GD0301, GD0302, GD0303).

OT0103 - Hibrit Elektrikli Araçlara Özel İçten Yanmalı Motor Tasarımı Çağrısı

OT0201 - İçten Yanmalı Motorların Geliştirilmesi Çağrısı

Ulusal Otomotiv sanayisinin yenilikçi ve rekabetçi yönünün geliştirilmesi amacıyla TÜBİTAK tarafından 1003 – Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında oluşturulmuş olan “OT01 – Elektrikli Ve Hibrit Elektrikli Araç Teknolojileri” başlıklı çağrı programı tekrar açılmış; ayrıca “OT02 – İçten Yanmalı Motor Teknolojileri” başlıklı yeni bir çağrı programı oluşturulmuş. Bu programlar kapsamında proje önerilerinin hem katma değeri yüksek, yaratıcı ve yenilikçi olması hem de Otomotiv alanında uygulama projelerine temel teşkil edecek veya girdi sağlayacak ve uluslararası düzeyde ülkemizin rekabet gücünü artıracak teknolojik ürün ve bilgi üretmeye yönelik olması hedeflenmekte. Bu çerçevede Otomotiv alanında “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı” kapsamında proje destekleri verilmek üzere aşağıda belirtilen başlıklarda çağrıya çıkılmasına karar verilmiş. Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız (OT0103, OT0201).

OT0104 - Elektrikli Araçlar İçin Altyapı Teknolojileri Çağrısı

Her geçen yıl elektrikli araçlara olan ilgi giderek artmakta ve bu doğrultuda pazara arz edilen araç sayısı da önemli sayılara ulaşmakta. Yapılan araştırmalar yıllık elektrikli araç satış miktarlarının da katlanarak arttığını ortaya koymakta. Dünyaya bakıldığında, birçok otomobil ve ticari araç üreticisinin elektrikli araçlar üzerinde çalıştığı görülmekte. Elektrikli araçların önümüzdeki yıllarda daha fazla yaygınlaşacağı tahmin edilmekte. Bu nedenle, elektrikli araçlarla doğrudan veya dolaylı olarak ilintili olan elektrikli araç şarj teknolojilerinin geliştirilmesi, araç şebeke entegrasyonu, enerji yönetim sistemi yazılım ve donanımları, vb. konularda özgün ve yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesine ihtiyaç duyulmakta. Bu çerçevede elektrikli araçlara yönelik altyapı teknolojileri ile ilgili özgün ve yenilikçi çözümler geliştirecek ve/veya ilgili bilim/teknoloji alanlarına metodolojik/kavramsal/kuramsal olarak özgün katkılarda bulunacak araştırmaların desteklenmesi amaçlanmakta. Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

SB0101 - Viral, Bakteriyel Patojen ve Parazitlere Karşı Aşı Geliştirilmesi Çağrısı

SB0102 - Tıbbi Tanı Kitleri, Kitlerle İlgili Cihaz, Yazılım ve Referans Materyallerinin Geliştirilmesi Çağrısı

Sağlık teknolojilerin geliştirilmesi için gerekli olan ulusal bilimsel ve teknolojik potansiyelin harekete geçirilmesi amacıyla TÜBİTAK tarafından 1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında yeni çağrı programları başlatılmış. Çağrı programına sunulan proje önerilerinin hem katma değeri yüksek, yaratıcı ve yenilikçi olması, hem de uygulama projelerine temel teşkil edecek veya uygulama projelerine girdi sağlayacak teknolojik ürün ve/veya bilgi üretmeye yönelik olması beklenmekte. Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız (SB0101, SB0102).

SB0204 - Biyomedikal Sensör Teknolojileri Çağrısı

Sağlık teknolojileri sektörü; diğer alanlarla karşılaştırıldığında insan hayatına doğrudan etkisi, büyüklüğü, oluşturduğu katma değer ve bunların getirdiği refah açısından özel öneme sahip. İnsan sağlığının korunması ve yaşam kalitesinin sürekli yükseltilmesi için ulusal sağlık teknolojilerinin yenilikçi ve rekabetçi yönünün geliştirilmesi gerekli. Bu doğrultuda biyomedikal sensörlerin ve yeni tıbbi teknolojilerinin geliştirilmesi için gerekli olan ulusal, bilimsel ve teknolojik potansiyelin harekete geçirilmesine ihtiyaç duyulmakta. Bu çağrıya sunulacak proje önerilerinin katma değeri yüksek, yaratıcı, yenilikçi ve uygulanabilir olması beklenmekte. Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

SU0301 - Havza Su Bütçesi Bileşenlerinin Belirlenmesine Yönelik Yöntem ve Teknoloji Geliştirme Çağrısı

SU0302 - Havza Su Yönetiminde Bütünleşik Modelleme Çağrısı

SU0303 - Havza Ölçeğinde Noktasal ve Yayılı Kirletici Kaynakların Yönetimi Çağrısı

SU0304 - Havza Ölçekli Sürdürülebilir Su Kullanımı Çağrısı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nca alınan kararla, ülkemizin 2023 yılı ulusal hedeflerine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi (UBTYS) 2011-2016 kapsamında su alanı ivme kazanmamız gereken öncelikli alanlardan biri olarak belirlenmiş. Bu çerçevede, Bütünleşik Su Havzaları Yönetimi çalışmalarının desteklenmesine yönelik aşağıda belirtilen başlıklarda yeni çağrı programı açılmış. Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız (SU0301, SU0302, SU0303, SU0304).

1003 programı kapsamında yapılacak proje başvurularına ilk aşama başvuruları için son başvuru tarihi 19 Eylül 2014 Cuma günü. “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destek Programı” ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek isteyen okurlarımız ilgili TÜBİTAK sayfasını ziyaret edebilirler.

Haberimizi ilgili sektörlerde faal olan veya proje fikri bulunan okurlarımız başta olmak üzere tüm okurlarımızın ilgi ve bilgisine sunuyoruz.

Bu içeriği 10.124 kişi okudu.
Kategori: Bayilik / Franchise, Bilişim / Teknoloji, Girişimci Destekleri, KAMU, Mobil Teknolojiler
Yazar Emine Cin Ertaş Hakkında

Sinop Üniversitesi İstatistik Bölümü mezunu Emine Cin Ertaş, İstanbul Ticaret Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nde "Geri dönüşüm ekonomisi" üzerine tezli yüksek lisans yaptı. Ocak 2014 ile Ocak 2020 tarihleri arasında Girişim Haber'de Baş Editörlük yaptı. Ertaş, Şubat 2020'den bu yana Beykent Üniversitesi'nde Lojistik Bölümü Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Yorum Ekle

Ad Soyad *
E-mail * (Gravatar resminiz görünecek)
Web
KalınYatayAltı ÇiziliAlıntı
  •   Yorum  
  •   Önizle  
Yükleniyor